Sadus @ Circolo Degli Artisti, Roma, April 25 2006